Roháček5. Mojžišova2,11

5. Mojžišova 2:11

Deuteronomium

Prav­da aj oni boli po­važovaní za ob­rov ako Enákov­ci, a Moábovia ich po­menovali Emím.


Verš v kontexte

10 Émovia bývali pred­tým v nej, v zemi Ára, veľký to ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci. 11 Prav­da aj oni boli po­važovaní za ob­rov ako Enákov­ci, a Moábovia ich po­menovali Emím. 12 A na Seire bývali pred­tým Chorovia, a synovia Ezavovi zau­jali ich d­ržavie a vy­hubili ich zp­red svojej tvári a bývali na ich mies­te, tak ako učinil Iz­rael zemi svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú im dal Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Prav­da aj oni boli po­važovaní za ob­rov ako Enákov­ci, a Moábovia ich po­menovali Emím.

Evanjelický

11 Aj ich po­kladajú za Refáov­cov ako Anákov­cov, ale Moáb­ci ich volajú Émami.

Ekumenický

11 Aj Refáji sú po­kladaní za Anákov, ale Moábčania ich nazývajú Émami.

Bible21

11 Stejně jako Ana­kov­ci se i oni počíta­li za Refaj­ce, ale Moábští je na­zýva­li Emej­ci.