Roháček5. Mojžišova10,16

5. Mojžišova 10:16

Deuteronomium

A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!


Verš v kontexte

15 A pred­sa len k tvojim ot­com priľnul Hos­podin milujúc ich a vy­volil si ich semeno po nich, vás, zo všet­kých národov, ako je tomu dnes. 16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije! 17 Lebo Hos­podin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, sil­ný Bôh veľký, pre­moc­ný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani ne­vez­me ú­plat­ného daru,

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!

Evanjelický

16 Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.

Ekumenický

16 Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí.

Bible21

16 Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní.