Ekumenický5. Mojžišova10,16

5. Mojžišova 10:16

Deuteronomium

Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí.


Verš v kontexte

15 No len k tvojim ot­com sa Hos­podin vinul s láskou, za­miloval si ich a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je to do­dnes. 16 Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí. 17 Veď Hos­podin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, moc­ný a hroz­ný, ktorý neberie ohľad na osobu a ne­prijíma ú­platok,

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!

Evanjelický

16 Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.

Ekumenický

16 Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí.

Bible21

16 Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček