Evanjelický5. Mojžišova10,16

5. Mojžišova 10:16

Deuteronomium

Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.


Verš v kontexte

15 ale iba k tvojim ot­com priľnul Hos­podin s lás­kou a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je tomu do­dnes. 16 Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví. 17 Lebo Hos­podin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, moc­ným a hroz­ným, ktorý ni­koho ne­up­red­nos­tňuje a ne­prijíma ú­plat­ky;

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!

Evanjelický

16 Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.

Ekumenický

16 Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí.

Bible21

16 Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní.