Bible21Deuteronomium10,16

Deuteronomium 10:16

Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní.


Verš v kontexte

15 Pou­ze ke tvým ot­cům však Hos­po­din přilnul svou lás­kou. Ze všech národů vy­vo­lil je­jich po­tom­stvo, to­tiž vás, a tak je tomu dodnes. 16 Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní. 17 Hos­po­din, váš Bůh, je Bůh bo­hů a Pán pánů, ve­liký, mo­cný a hroz­ný Bůh, ne­stranný a neúplatný.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!

Evanjelický

16 Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.

Ekumenický

16 Pre­to si ob­režte svoje ne­ob­rezané srd­ce a nebuďte už takí za­tvrd­nutí.

Bible21

16 Obřež­te tedy svá ne­obřezaná srd­ce a ne­buď­te už tvrdošíjní.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček