Roháček5. Mojžišova10,15

5. Mojžišova 10:15

Deuteronomium

A pred­sa len k tvojim ot­com priľnul Hos­podin milujúc ich a vy­volil si ich semeno po nich, vás, zo všet­kých národov, ako je tomu dnes.


Verš v kontexte

14 Hľa, Hos­podinove, tvoj­ho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všet­ko, čo je na nej. 15 A pred­sa len k tvojim ot­com priľnul Hos­podin milujúc ich a vy­volil si ich semeno po nich, vás, zo všet­kých národov, ako je tomu dnes. 16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije!

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 A pred­sa len k tvojim ot­com priľnul Hos­podin milujúc ich a vy­volil si ich semeno po nich, vás, zo všet­kých národov, ako je tomu dnes.

Evanjelický

15 ale iba k tvojim ot­com priľnul Hos­podin s lás­kou a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je tomu do­dnes.

Ekumenický

15 No len k tvojim ot­com sa Hos­podin vinul s láskou, za­miloval si ich a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je to do­dnes.

Bible21

15 Pou­ze ke tvým ot­cům však Hos­po­din přilnul svou lás­kou. Ze všech národů vy­vo­lil je­jich po­tom­stvo, to­tiž vás, a tak je tomu dodnes.