Roháček5. Mojžišova10,17

5. Mojžišova 10:17

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, sil­ný Bôh veľký, pre­moc­ný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani ne­vez­me ú­plat­ného daru,


Verš v kontexte

16 A pre­to ob­režete ne­ob­rezanosť svoj­ho srd­ca a neza­tvr­dzuj­te viacej svojej šije! 17 Lebo Hos­podin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, sil­ný Bôh veľký, pre­moc­ný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani ne­vez­me ú­plat­ného daru, 18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo Hos­podin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, sil­ný Bôh veľký, pre­moc­ný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani ne­vez­me ú­plat­ného daru,

Evanjelický

17 Lebo Hos­podin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, moc­ným a hroz­ným, ktorý ni­koho ne­up­red­nos­tňuje a ne­prijíma ú­plat­ky;

Ekumenický

17 Veď Hos­podin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, moc­ný a hroz­ný, ktorý neberie ohľad na osobu a ne­prijíma ú­platok,

Bible21

17 Hos­po­din, váš Bůh, je Bůh bo­hů a Pán pánů, ve­liký, mo­cný a hroz­ný Bůh, ne­stranný a neúplatný.