Roháček2. Petrov1,2

2. Petrov 1:2

milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,


Verš v kontexte

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta: 2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, 3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,

Evanjelický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!

Ekumenický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na.