Roháček2. Petrov1

2. Petrov

Pozdrav. Sedem kresťanských cností.1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta: 2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, 3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou, 4 čím sú nám darované pre­veľké a pre­drahé za­sľúbenia, aby ste sa tým stali účast­nými božs­kej prírody unik­núc porušeniu, k­toré je na svete v z­lej žiadosti. 5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť 6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť 7 a v po­božnos­ti milovanie brat­stva a v milovaní brat­stva lás­ku. 8 Lebo keď to máte a množí sa vám to, ne­stavia vás to za­háľčivých ani ne­užitočných do známos­ti nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Lebo ten, u koho niet tých­to vecí, je slepý a krát­ko­zraký, za­budol na očis­tenie od svojich nie­kdajších hriechov. 10 Pre­to sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pev­ným svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to budete robiť, ne­kles­nete ni­kdy. 11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de. 13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním 14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil. 15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to. Pravdivý základ evanjelia a božský pôvod proroctva.16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva. 17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. - 18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu. 19 Aj máme pev­nejšie slovo proroc­ké, a dob­re robíte, že máte naň ob­rátený svoj po­zor ako na sviecu, svietiacu na šerom mies­te, do­kiaľ by sa neroz­vid­nel deň, a ne­vzišla den­nica vo vašich srd­ciach, 20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti. 21 Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Roháček2. Petrov1