Roháček2. Petrov1,3

2. Petrov 1:3

jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,


Verš v kontexte

2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, 3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou, 4 čím sú nám darované pre­veľké a pre­drahé za­sľúbenia, aby ste sa tým stali účast­nými božs­kej prírody unik­núc porušeniu, k­toré je na svete v z­lej žiadosti.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,

Evanjelický

3 Ako nám Jeho božs­ká moc v po­znaní Toho, ktorý nás po­volal svojou slávou a cnosťou, darovala všet­ko po­treb­né pre život a zbožnosť,

Ekumenický

3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.

Bible21

3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.