Roháček2. Petrov1,1

2. Petrov 1:1

Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta:


Verš v kontexte

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta: 2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, 3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta:

Evanjelický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí pre spravod­livosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta do­siah­li vieru rov­nocen­nú s na­mi.

Ekumenický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my.

Bible21

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista: