Ekumenický2. Petrov1,2

2. Petrov 1:2

Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my. 2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. 3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,

Evanjelický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!

Ekumenický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček