Evanjelický2. Petrov1,2

2. Petrov 1:2

Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!


Verš v kontexte

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí pre spravod­livosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta do­siah­li vieru rov­nocen­nú s na­mi. 2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! 3 Ako nám Jeho božs­ká moc v po­znaní Toho, ktorý nás po­volal svojou slávou a cnosťou, darovala všet­ko po­treb­né pre život a zbožnosť,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána,

Evanjelický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!

Ekumenický

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na.