Roháček1. Timoteovi2,3

1. Timoteovi 2:3

Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,


Verš v kontexte

2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti. 3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Evanjelický

3 Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Ekumenický

3 Toto je dob­ré a príjem­né nášmu Spasiteľovi, Bohu,

Bible21

3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,