Roháček1. Timoteovi1

1. Timoteovi

Pozdrav. Úprava ohľadom Efezu, ohrozeného bludným učením.1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje, 2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia 4 ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere. 5 Ale cieľom pri­kázania je lás­ka z čis­tého srd­ca a dob­rého svedomia a z nepokryteckej viery, 6 od čoho nie­ktorí sťa od cieľa za­blúdili a uchýlili sa k már­nos­loviu 7 a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvr­dia. 8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval, Zákon je pre zlých.9 vediac to, že zákon nie je daný pre spraved­livého, ale pre bez­zákon­ných a ne­pod­daj­ných, pre bez­božných a hriešnych, pre ne­svätých a obec­ných, pre ot­cov­rahov a materov­rahov a pre vrahov vôbec, 10 pre smil­níkov, sam­coložníkov, pre tých, ktorí kupčia s ľuďmi, pre lhárov, krivo­prísažníkov, a jest­li je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu 11 podľa evan­jelia slávy blaho­slaveného Boha, ktorým to evan­jeli­om som ja po­verený. Ďakuje za milosť, pred tým ruhač. Kristus pre hriešnych na svet. Kráľ vekov.12 A ďakujem tomu, ktorý ma po­sil­nil, Kris­tu Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma po­vážil za ver­ného a po­stavil do služby, 13 ktorý som bol pred­tým ruhač a prena­sledov­ník a trýz­niteľ, ale som do­stal milo­sr­den­stvo, lebo som to robil v ne­vedomos­ti v ne­vere. 14 Ale sa pre­veľmi rozm­nožila milosť našeho Pána s vierou a lás­kou, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 15 Ver­né je to slovo a hod­no každého prijatia, že Kris­tus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých pr­vý som ja. 16 Ale pre­to som do­stal milo­sr­den­stvo, aby na mne pr­vom do­kázal Ježiš Kris­tus celú zhovievavosť za prí­klad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života. 17 A Kráľovi vekov, ne­porušiteľnému, ne­viditeľnému, jedinému, múd­remu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Ameň. Dobre bojovať. Hymeneus a Alexander.18 Toto pri­kázanie ti pred­kladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroc­tiev, aby si v nich bojoval dob­rý boj 19 majúc vieru a dob­ré svedomie, ktoré od­strčiac nie­ktorí od seba stros­kotali čo do viery, 20 z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.