Evanjelický1. Timoteovi2,3

1. Timoteovi 2:3

Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,


Verš v kontexte

2 za kráľov a za všet­kých vy­soko po­stavených, aby sme tichým a po­koj­ným životom žili v ú­pl­nej po­božnos­ti a statočnos­ti. 3 Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a po­znali prav­du.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Evanjelický

3 Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Ekumenický

3 Toto je dob­ré a príjem­né nášmu Spasiteľovi, Bohu,

Bible21

3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,