Roháček1. Timoteovi2,2

1. Timoteovi 2:2

za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti.


Verš v kontexte

1 Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti. 3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti.

Evanjelický

2 za kráľov a za všet­kých vy­soko po­stavených, aby sme tichým a po­koj­ným životom žili v ú­pl­nej po­božnos­ti a statočnos­ti.

Ekumenický

2 za kráľov a za všet­kých, ktorí majú moc, aby sme moh­li žiť nerušene a po­koj­ne vo všet­kej po­božnos­ti a dôs­toj­nos­ti.

Bible21

2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.