Roháček1. Timoteovi2

1. Timoteovi

Napomína ďakovať a modliť sa, zvlášte za vrchnosť; Bôh chce všetkých spasiť.1 Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti. 3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy. 5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš, 6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch, 7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de. 8 Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Úpravy ženám.9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom, 10 ale to, čo sluší ženám, ktoré p­riz­návajúc sa k Bohu sľubujú bohaboj­nosť, dob­rými skut­kami. 11 Žena nech sa v tichos­ti učí s celou pod­danosťou. 12 A žene nedovoľujem učiť ani vlád­nuť nad mužom, ale nech je ticho. 13 Lebo Adam bol stvorený pr­vý, až po­tom Eva. 14 Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená do­pus­tila sa pre­stúpenia. 15 No, bude spasená rodením detí, ak zo­stanú, ony ženy, vo viere a lás­ke a v posvätení s roz­um­nosťou.