EvanjelickýZachariáš1

Zachariáš

Výzva navrátiť sa k Bohu1 V ôs­mom mesiaci druhého roku Dári­ovej vlády Boh tak­to oslovil proroka Za­chariáša, syna Berech­jov­ho, syna Id­dov­ho: 2 Hos­podin sa veľmi roz­hneval na vašich ot­cov. 3 Po­vedz im teda: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Vráťte sa ku mne - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a ja sa na­vrátim k vám - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ktorým pr­vší proroci pri­volávali: Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Od­vráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov! Ale oni ne­počúvali, ani ned­bali na mňa - znie výrok Hos­podinov. 5 Kdeže sú teraz vaši ot­covia? A proroci? Či žijú večne? 6 Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Ob­rátili sa a uznali: Ako si Hos­podin moc­nos­tí pred­sav­zal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skut­kov, tak aj naložil s na­mi. Prvé videnie: Jazdci medzi myrtami7 Dvad­siateho štvr­tého dňa jedenás­teho mesiaca, to jest mesiaca šebát, druhého roku Dári­ovej vlády za­znelo slovo Hos­podinovo prorokovi Za­chariášovi, synovi Id­dov­ho syna Berech­ju, tak­to: 8 V noci som videl: Aj­hľa, muž sedel na čer­venom koni. Ten stál medzi myr­tami v hl­bine a za ním boli kone čer­vené, plavé a biele. 9 Tu som sa spýtal: Pane môj, kto sú títo? 10 Muž, ktorý stál medzi myr­tami, od­povedal: To sú tí, ktorých Hos­podin vy­slal, aby prešli zem. 11 A tí od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami: Prešli sme zem, a hľa, celá je v po­koji. 12 An­jel Hos­podinov však od­povedal: Ó Hos­podine moc­nos­tí, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa už sedem­desiat rokov hneváš? 13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý hovoril so mnou, dob­rými a utešujúcimi slovami. 14 Vtedy mi po­vedal an­jel, ktorý hovoril so mnou: Zves­tuj! Tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Veľmi hor­lím za Jeruzalem a Si­on, 15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo. 16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Ob­rátim sa s milo­sr­den­stvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom za­budovaný - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a meracia šnúra bude vy­tia­hnutá nad Jeruzalemom. 17 Ďalej zves­tuj: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ešte budú moje mes­tá oplývať požeh­naním; Hos­podin ešte po­teší Sion a znova si vy­volí Jeruzalem.