EvanjelickýSudcov5,11

Sudcov 5:11

Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov.


Verš v kontexte

10 vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te! 11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov. 12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov!

Evanjelický

11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov.

Ekumenický

11 Pri­poj­te sa k jasotu pri na­pájad­lách; tam sa oslavujú víťazs­tvá Hos­podina, jeho víťaz­né skut­ky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hos­podinov ľud zišiel k bránam.

Bible21

11 Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil.