EvanjelickýSudcov5,10

Sudcov 5:10

vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te!


Verš v kontexte

9 Moje srd­ce od­dané je vod­com Iz­raela, ktorí dob­rovoľne po­vs­tali v ľude. Dob­rorečte Hos­podinovi, 10 vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te! 11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te!

Evanjelický

10 vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te!

Ekumenický

10 vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te!

Bible21

10 Vy jezd­ci na plavých oslicích, kteří sedí­te v se­dlech zdobených, vy, kdo se ubírá­te cesta­mi – roz­važuj­te.