RoháčekSudcov5,11

Sudcov 5:11

­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov!


Verš v kontexte

10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te! 11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov! 12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov!

Evanjelický

11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov.

Ekumenický

11 Pri­poj­te sa k jasotu pri na­pájad­lách; tam sa oslavujú víťazs­tvá Hos­podina, jeho víťaz­né skut­ky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hos­podinov ľud zišiel k bránam.

Bible21

11 Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil.