RoháčekMatúš20,4

Matúš 20:4

Evanjelium podľa Matúša

Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.


Verš v kontexte

3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať. 4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli. 5 Opät vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodiny a urobil to is­té.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.

Evanjelický

4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.

Ekumenický

4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.

Bible21

4 a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘