EvanjelickýMatúš16,24

Matúš 16:24

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma!


Verš v kontexte

23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské. 24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma! 25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou!

Evanjelický

24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma!

Ekumenický

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.

Bible21

24 Po­tom Ježíš ře­kl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.