EvanjelickýMatúš16,25

Matúš 16:25

Evanjelium podľa Matúša

Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho.


Verš v kontexte

24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma! 25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju.

Evanjelický

25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho.

Ekumenický

25 Lebo kto by chcel za­chrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, náj­de ho.

Bible21

25 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ztratí jej, ale kdoko­li by ztra­til svůj život pro mě, ten jej nalez­ne.