EvanjelickýMatúš16,23

Matúš 16:23

Evanjelium podľa Matúša

On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské.


Verš v kontexte

22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať! 23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské. 24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Idi za mnou, satane; po­horšením si mi, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

Evanjelický

23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské.

Ekumenický

23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Choď za mňa, satan! Si mi na po­horšenie, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

Bible21

23 On se ale od­vrá­til a ře­kl Pet­rovi: „Od­stup ode mě, sa­tane! Svádíš mě, pro­tože ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“