RoháčekMatúš16,24

Matúš 16:24

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou!


Verš v kontexte

23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Idi za mnou, satane; po­horšením si mi, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. 24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou! 25 Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou!

Evanjelický

24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma!

Ekumenický

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.

Bible21

24 Po­tom Ježíš ře­kl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.