RoháčekMarek8,24

Marek 8:24

Evanjelium podľa Mareka

A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy.


Verš v kontexte

23 A chopiac ruku slepého vy­viedol ho von z mes­tečka a keď na­pľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? 24 A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. 25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy.

Evanjelický

24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili.

Ekumenický

24 A on ot­voril oči a po­vedal: Vidím ľudí; vy­zerajú ako stromy, ale chodia.

Bible21

24 On vzhlé­dl a ře­kl: „Ro­ze­z­návám lidi – vi­dím něco jako chodící stromy.“

RoháčekMarek8,24