EvanjelickýKolosenským4,10

Kolosenským 4:10

Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho -


Verš v kontexte

9 ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje. 10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho - 11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chus, môj spolu­zajatec a Marek, ses­trenec Bar­nabášov, (o ktorom ste do­stali príkazy. Keby prišiel k vám, prij­mite ho),

Evanjelický

10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho -

Ekumenický

10 Po­zdravuje vás môj spolu­väzeň Aris­tar­chos a Bar­nabášov bratanec Marek, o ktorom ste už do­stali po­kyny; prij­mite ho, keď k vám príde

Bible21

10 Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej)