EvanjelickýKolosenským4,11

Kolosenským 4:11

a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou.


Verš v kontexte

10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho - 11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou. 12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 a Jezus, zvaný Jus­tus, ktorí sú z ob­riez­ky. To jediní spolu­pracov­níci v kráľov­stve Božom, ktorí mi boli a sú na po­tešenie.

Evanjelický

11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou.

Ekumenický

11 i s Ježišom, ktorý sa volá Jus­tus. Oni sú spomedzi ob­rezaných mojimi jedinými spolu­pracov­ník­mi na Božom kráľov­stve; oni mi boli útechou.

Bible21

11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou.