EvanjelickýJózua3,11

Józua 3:11

Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.


Verš v kontexte

10 Józua po­vedal ďalej: Podľa toho po­znáte, že živý Boh je upro­stred vás a že is­tot­ne vy­ženie spred vás Kanaán­cov, Chetej­cov, Chivij­cov, Perizej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov aj Jebúsej­cov. 11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán. 12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána.

Evanjelický

11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Ekumenický

11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Bible21

11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi.