EvanjelickýJózua3,10

Józua 3:10

Józua po­vedal ďalej: Podľa toho po­znáte, že živý Boh je upro­stred vás a že is­tot­ne vy­ženie spred vás Kanaán­cov, Chetej­cov, Chivij­cov, Perizej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov aj Jebúsej­cov.


Verš v kontexte

9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha. 10 Józua po­vedal ďalej: Podľa toho po­znáte, že živý Boh je upro­stred vás a že is­tot­ne vy­ženie spred vás Kanaán­cov, Chetej­cov, Chivij­cov, Perizej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov aj Jebúsej­cov. 11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A zase povedal Jozua: Po tom­to po­znáte, že je sil­ný Bôh živý vo vašom strede a že istotne vy­ženie zp­red vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Ger­gezeja, Amoreja a Jebuzeja.

Evanjelický

10 Józua po­vedal ďalej: Podľa toho po­znáte, že živý Boh je upro­stred vás a že is­tot­ne vy­ženie spred vás Kanaán­cov, Chetej­cov, Chivij­cov, Perizej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov aj Jebúsej­cov.

Ekumenický

10 Jozua ďalej po­vedal: Podľa toho po­známe, že je upro­stred nás živý Boh a is­tot­ne vy­ženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chiv­vijov, Periz­zejov, Gir­gášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov.

Bible21

10 Pak pokračoval: „­Pod­le toho po­zná­te, že je mezi vá­mi živý Bůh: do­za­jis­ta před vá­mi vy­žene Kananej­ce, Chetej­ce, Hivej­ce, Pe­ri­zej­ce, Gi­rgašej­ce, Emo­rej­ce a Je­bu­sej­ce.