EvanjelickýFilipským2,5

Filipským 2:5

Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus,


Verš v kontexte

4 a nehľadaj­te každý len svoj pros­pech, ale aj pros­pech iných. 5 Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

5 Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi:

Bible21

5 Smýš­lej­te tak, jak smýš­lel Kri­stus Ježíš: