EvanjelickýFilipským1

Filipským

Pozdrav1 Pavel a Timote­os, služob­níci Kris­ta Ježiša, všet­kým svätým v Kris­tovi Ježišovi vo Filipis, aj bis­kupom a diakonom. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Apoštolova vďaka3 Pri každej roz­pomien­ke na vás, 4 vždy, v každej svojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, ďakujem svoj­mu Bohu, 5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša. 7 Ako aj právom môžem tak­to zmýšľať o všet­kých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď ob­raňujem a utvr­dzujem evan­jelium, nosím vás v srd­ci všet­kých, ktorí ste spolu so mnou účast­ní milos­ti. 8 Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Ježiša Kris­ta. 9 A za to sa mod­lím, aby sa vaša lás­ka vždy viac a viac roz­hojňovala v pravom po­znaní a v každej skúsenos­ti, 10 aby ste tak boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a boli ste čis­tí a bez úhony na deň Kris­tov, 11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti skr­ze Ježiša Kris­ta na slávu a chválu Božiu. Pavlovo väzenie12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evan­jelia len po­slúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozh­lásilo po celej strážnici aj medzi všet­kými os­tat­nými, že ma väz­nia pre Kris­ta, 14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie. 15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle. 16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia, 17 ale ktorí zves­tujú Kris­ta z hašterivos­ti, a nie z čis­tého úmys­lu, mys­lia si, že pri­dajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kris­tus zves­tuje akokoľvek, či na­oko a či úp­rim­ne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta, 20 ako aj vrúc­ne čakám a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kris­tus bude os­lávený na mojom tele, už či životom, a či sm­rťou. 21 Lebo mne žiť je: Kris­tus, a umrieť: zisk. 22 Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plod­nú prácu, a ne­viem, čo si radšej voliť. 23 Tiah­ne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kris­tom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som zo­stal v tele. 25 O tom som pev­ne pre­svedčený a viem, že zo­stanem a vy­tr­vám so všet­kými vami pre váš pros­pech a pre radosť viery, 26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám. Vernosť bez strachu27 Len nažívaj­te tak, ako je hod­né evan­jelia Kris­tov­ho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jed­nom Duchu a spolu ako jed­na duša bojujete za vieru v evan­jelium. 28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa do­stalo milos­ti pre Kris­ta, aby ste nielen verili v Neho, ale aj tr­peli pre Neho. 30 Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.