EvanjelickýFilipským1,15

Filipským 1:15

Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.


Verš v kontexte

14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie. 15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle. 16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta,

Evanjelický

15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.

Ekumenický

15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.

Bible21

15 Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem.