EvanjelickýFilipským1,16

Filipským 1:16

Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,


Verš v kontexte

15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle. 16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia, 17 ale ktorí zves­tujú Kris­ta z hašterivos­ti, a nie z čis­tého úmys­lu, mys­lia si, že pri­dajú súženia mojim okovám.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium,

Evanjelický

16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Ekumenický

16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Bible21

16 Jedni hlásají Krista ze ctižádo­sti, ne­u­přímně, v do­mnění, že mi k mým okovům při­dají soužení;