RoháčekEzdráš8,34

Ezdráš 8:34

Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času.


Verš v kontexte

33 A štvr­tého dňa bolo od­vážené strieb­ro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pin­chasov, a s nimi Jozabad, syn Ješu­ov, a No­adiáš, syn Bin­nujov, Levitovia. 34 Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času. 35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia pre­stehovania, obetovali Bohu Iz­raelov­mu zápal­né obeti, dvanásť jun­cov za celého Iz­raela, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech; to všet­ko bola zápal­ná obeť Hos­podinovi.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času.

Evanjelický

34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná.

Ekumenický

34 Aj podľa počtu aj podľa váhy všet­ko sú­hlasilo. Cel­kovú váhu hneď aj za­písali.

Bible21

34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všech­ny váhy byly ihned za­psá­ny.