RoháčekEzdráš4,20

Ezdráš 4:20

a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo.


Verš v kontexte

19 A odo mňa bol vy­daný roz­kaz, a hľadali a našli, že to mes­to od pradáv­na po­vs­távalo proti kráľom, a že sa v ňom robieval od­boj a vzbura, 20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo. 21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo.

Evanjelický

20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky.

Ekumenický

20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.

Bible21

20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky.