EvanjelickýDaniel5,18

Daniel 5:18

Kráľu, naj­vyšší Boh dal tvoj­mu ot­covi Nebúkad­necarovi kráľov­stvo, veľkosť, slávu a velebu.


Verš v kontexte

17 Nato Daniel kráľovi od­povedal: Svoje dary si nechaj a od­meny daj iným. Avšak pís­mo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho výz­nam. 18 Kráľu, naj­vyšší Boh dal tvoj­mu ot­covi Nebúkad­necarovi kráľov­stvo, veľkosť, slávu a velebu. 19 Pre veľkosť, ktorú mu dal, sa všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti chveli bázňou pred ním. Koho chcel, za­bil, a koho chcel, ponížil.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ty, ó, kráľu počuj! Bôh Naj­vyšší dal Na­buchodonozorovi, tvoj­mu ot­covi, kráľov­stvo a veličen­stvo, česť a slávu.

Evanjelický

18 Kráľu, naj­vyšší Boh dal tvoj­mu ot­covi Nebúkad­necarovi kráľov­stvo, veľkosť, slávu a velebu.

Ekumenický

18 Po­kiaľ ide o teba, kráľ, Naj­vyšší Boh dal tvoj­mu ot­covi Nebúkad­necarovi kráľov­stvo, veľkosť, vznešenosť a majes­tát.

Bible21

18 Slyš, krá­li! Nej­vyšší Bůh dal tvé­mu otci Nabukadne­za­rovi králov­ství, ve­likost, slávu a ve­lebnost.