EvanjelickýDaniel5,17

Daniel 5:17

Nato Daniel kráľovi od­povedal: Svoje dary si nechaj a od­meny daj iným. Avšak pís­mo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho výz­nam.


Verš v kontexte

16 Počul som však o tebe, že môžeš podať vy­svet­lenie a roz­riešiť otáz­ky. Teraz, ak môžeš prečítať toto pís­mo a podať mi jeho vý­klad, môžeš sa ob­liecť do pur­puru, mať zlatú reťaz na hrd­le a vlád­nuť ako tretí v kráľov­stve. 17 Nato Daniel kráľovi od­povedal: Svoje dary si nechaj a od­meny daj iným. Avšak pís­mo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho výz­nam. 18 Kráľu, naj­vyšší Boh dal tvoj­mu ot­covi Nebúkad­necarovi kráľov­stvo, veľkosť, slávu a velebu.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Vtedy od­povedal Daniel a riekol pred kráľom: Tvoje dary nech sú len tebe, a svoje od­meny daj inému; ale pís­mo prečítam kráľovi a vý­klad mu oznámim.

Evanjelický

17 Nato Daniel kráľovi od­povedal: Svoje dary si nechaj a od­meny daj iným. Avšak pís­mo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho výz­nam.

Ekumenický

17 Nato Daniel od­povedal kráľovi: Nechaj si svoje dary a svoje od­meny daj inému. Nápis však kráľovi prečítam a obo­známim ho aj s jeho výz­namom.

Bible21

17 Daniel na to krá­li od­po­věděl: „Nech si své da­ry. Odměnit můžeš něko­ho jiného. Ten nápis ale krá­li přeč­tu a jeho smy­sl vy­ložím.