Evanjelický2. Timoteovi3,11

2. Timoteovi 3:11

v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.


Verš v kontexte

10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti, 11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 moje prenasledovania, utr­penia, aké ma stih­ly v An­ti­ochii, v Ikoniu, v Lys­tre, ktoré prena­sledovania som zniesol, a zo všet­kých ma vy­tr­hol Pán.

Evanjelický

11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

Ekumenický

11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

Bible21

11 Po­znal jsi pronásledování a utrpení, která mě po­tka­la v An­ti­o­chii, v Iko­niu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vy­svo­bo­dil.