Evanjelický2. Kronická36,16

2. Kronická 36:16

zo­smiešňovali Božích po­slov, opo­vr­hovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, pre­to stúpol Hos­podinov hnev proti ľudu, takže nebolo po­moci.


Verš v kontexte

15 Keď im Hos­podin, Boh ich ot­cov, po­sielal pro­stred­níc­tvom svojich po­slov včas a naliehavo na­pomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt­kom, 16 zo­smiešňovali Božích po­slov, opo­vr­hovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, pre­to stúpol Hos­podinov hnev proti ľudu, takže nebolo po­moci. 17 Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil ich mláden­cov mečom, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca zošlého vekom. Všet­kých mu vy­dal do ruky.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

16 po­smievali sa po­slom Božím a opo­vr­hovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až vzplanul prch­ký hnev Hos­podinov na jeho ľud tak, že už nebolo lieku.

Evanjelický

16 zo­smiešňovali Božích po­slov, opo­vr­hovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, pre­to stúpol Hos­podinov hnev proti ľudu, takže nebolo po­moci.

Ekumenický

16 Tí však po­smeškovali Božích po­slov, po­hŕdali jeho slovami a po­tupovali jeho prorokov, až sa hnev Hos­podina na­toľko vy­stupňoval proti ľudu, že mu nebolo už po­moci.

Bible21

16 Oni se ale Božím po­s­lům vy­smíva­li a je­jich slovy po­hrda­li. Z jeho pro­roků si tropi­li žer­ty, až Hos­po­din vzplál hněvem pro­ti své­mu lidu tak, že už ne­bylo po­mo­ci.