Evanjelický2. Kronická36,17

2. Kronická 36:17

Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil ich mláden­cov mečom, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca zošlého vekom. Všet­kých mu vy­dal do ruky.


Verš v kontexte

16 zo­smiešňovali Božích po­slov, opo­vr­hovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, pre­to stúpol Hos­podinov hnev proti ľudu, takže nebolo po­moci. 17 Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil ich mláden­cov mečom, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca zošlého vekom. Všet­kých mu vy­dal do ruky. 18 Všet­ko veľké i malé náčinie domu Božieho, po­klady domu Hos­podinov­ho, po­klady kráľa a jeho hod­nos­tárov, všet­ko od­niesol do Babylonie.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

17 A do­viedol hore na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý po­bil ich mláden­cov mečom v dome ich svätyne a nezľutoval sa ani nad mláden­com ani nad pan­nou, nad starším ani nad kmeťom; všet­kých vy­dal do jeho ruky.

Evanjelický

17 Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil ich mláden­cov mečom, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca zošlého vekom. Všet­kých mu vy­dal do ruky.

Ekumenický

17 Pri­viedol na nich chal­dej­ského kráľa, ktorý vo svätyni po­bil mečom ich mláden­cov, ne­ušet­ril mláden­ca ani pan­nu, ani star­ca, ani veľmi zo­star­nutého človeka. Všet­kých vy­dal do jeho moci.

Bible21

17 Přive­dl na ně babylon­ského krále, který po­bil je­jich mladíky mečem pří­mo ve sva­ty­ni. Ne­ušetřil mlá­den­ce ani pan­ny, starce ani kmety; všich­ni mu pad­li do ru­kou.