Evanjelický2. Kronická24,7

2. Kronická 24:7

Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov.


Verš v kontexte

6 Nato po­volal kráľ hlav­ného kňaza Jójádu a po­vedal mu: Prečo si nežiadal od levítov, aby od­vied­li z Jud­ska a Jeruzalema daň, ktorú Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a zhromaždenie Iz­rael­cov ustanovili pre stánok svedec­tva? 7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov. 8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov.

Evanjelický

7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov.

Ekumenický

7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.

Bible21

7 (Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.)