Ekumenický2. Kronická24,7

2. Kronická 24:7

Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.


Verš v kontexte

6 Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva? 7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov. 8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo synovia Atálie, tej bez­božnice, boli sa vlámali do domu Božieho, áno i všet­ky po­sviat­ne veci domu Hos­podinov­ho ob­rátili na Bálov.

Evanjelický

7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov.

Ekumenický

7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.

Bible21

7 (Stou­pen­ci té hanebné Ata­lie to­tiž pro­nik­li do Božího chrá­mu a ze všech po­svátných předmětů Hos­po­di­nova chrá­mu na­děla­li baaly.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček