Evanjelický2. Kronická24,19

2. Kronická 24:19

Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali.


Verš v kontexte

18 Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev. 19 Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali. 20 Ale Duch Boží nad­chol Zechar­ju, syna kňaza Jójádu, ktorý si za­stal pred ľud a po­vedal mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete pri­kázania Hos­podinove? Nebude sa vám dob­re vodiť. Pre­tože ste opus­tili Hos­podina, i On opus­til vás.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

19 A po­sielal k nim prorokov, aby ich na­vrátili k Hos­podinovi a svedčili proti nim, ale ne­počúvali.

Evanjelický

19 Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali.

Ekumenický

19 Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili.

Bible21

19 Hos­po­din k nim po­sílal pro­roky, aby je navrá­ti­li k ně­mu. Va­rova­li je, ale oni ne­po­s­lou­cha­li.