Evanjelický2. Kronická24,18

2. Kronická 24:18

Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev.


Verš v kontexte

17 Po Jójádovej smr­ti prišli jud­ské kniežatá vzdať poc­tu kráľovi a on ich vy­počul. 18 Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev. 19 Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili hájom a mod­lám, a pre­to prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech.

Evanjelický

18 Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev.

Ekumenický

18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem.

Bible21

18 Teh­dy opusti­li dům Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců, a za­ča­li sloužit Ašeřiným kůlům a mod­lám. Tím­to pro­viněním si Juda i Je­ruzalém za­s­loužil Boží hněv.