Evanjelický2. Korintským5,5

2. Korintským 5:5

A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha.


Verš v kontexte

4 Lebo my, ktorí sme v tom­to stán­ku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nech­ceme byť zo­blečení, ale ob­lečení, aby život po­hl­til smr­teľné. 5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha. 6 Sme teda vždy dob­rej mys­le a vieme, že do­kiaľ pre­bývame v tele, ďaleko sme od Pána,

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 No, ten, kto nás práve k tomu is­tému pri­pravil, je Bôh, ktorý nám aj dal záv­davok Ducha.

Evanjelický

5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha.

Ekumenický

5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok.

Bible21

5 Vž­dyť právě pro­to nás Bůh stvořil a dal nám Du­cha jako záru­ku!