Evanjelický1. Samuelova7,2

1. Samuelova 7:2

Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom.


Verš v kontexte

1 Vtedy mužovia z Kir­jat­jeárímu prišli a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu; zanies­li ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu. 2 Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom. 3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa, že od toho dňa, k­torého prišla truhla bývať do Kir­jat-jearíma, prešlo mnoho dní, a bolo toho dvadsať rokov. A celý dom Iz­raelov žialil za Hos­podinom.

Evanjelický

2 Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom.

Ekumenický

2 Od­vtedy, čo zo­stala ar­cha v Kirjat-Jearíme, uplynul dl­hý čas, dvad­sať rokov. Celému domu Iz­raela sa cnelo po Hos­podinovi.

Bible21

2 Od chvíle, kdy Truh­la spoči­nu­la v Ki­ri­at-jea­ri­mu, uběh­lo mno­ho let. Po dvaceti letech, když se ce­lý dům Iz­rae­le roz­toužil po Hos­po­di­nu,