Evanjelický1. Samuelova7,3

1. Samuelova 7:3

Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov.


Verš v kontexte

2 Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom. 3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov. 4 Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A Samuel po­vedal celému domu Iz­raelov­mu a riekol: Jest­li sa celým svojím srd­com ob­raciate k Hos­podinovi, od­stráňte cudzích bohov zo svoj­ho stredu i As­tar­ty a uprav­te svoje srd­ce k Hos­podinovi a slúžte jemu samému, a vy­trh­ne vás z ruky Filištínov.

Evanjelický

3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov.

Ekumenický

3 Vtedy vy­zval Samuel celý dom Iz­raela: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hospodinovi, ak od­stránite spomedzi seba cudzie božs­tvá a aštar­ty, ak sa úp­rim­ne odo­vzdáte Hos­podinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vy­slobodí vás z moci Filištín­cov.

Bible21

3 pro­mlu­vil Sa­muel k ce­lé­mu domu Iz­rae­le: „Ob­rací­te-li se k Hos­po­di­nu ce­lým srd­cem, od­straň­te ze svého stře­du cizí bohy i ob­ra­zy Ašta­rot. Přimkně­te se srd­cem k Hos­po­di­nu a služ­te jen je­mu! Pak vás za­chrání z ruky Filištínů.“